Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser  (rev. juli 2020)

1. Anvendelse
a.  Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter kaldet ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter kaldet ”varen” eller ”ydelsen”) fra DeltaM2M ApS (herefter kaldet ”DeltaM2M”) til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter kaldet ”kunden”).
b.  Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og DeltaM2M, og uanset om aftalen er indgået via e-handel, e-mail eller telefon.
c.  Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for DeltaM2M.
d.  Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem inden accept.

2. Oplysninger, aftaleindgåelse m.v.
a.  Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.
b.  Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i DeltaM2Ms kunderegister.
c.  Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på DeltaM2Ms hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger m.v. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for DeltaM2M.
d.  Endelig aftale mellem kunden og DeltaM2M anses først for indgået, når DeltaM2M efter at have modtaget kundens ordre, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser. Ved afgivelse af en varebestilling via DeltaM2Ms hjemmeside, vil systemet automatisk generere en modtagelsesbekræftelse, der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og DeltaM2M kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt.
e.  Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.
f.  Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen.

3. Levering og leveringstid
a. Vi leverer desværre ikke til følgende destinationer: Andorra, Azorerne, De Canariske øer, Gibraltar, Grønland, Helgoland, Kanaløerne (herunder Jersey og Guernsey), Madeira, Melilla, Monaco og San Marino.
b.  Levering sker ex. Works (Incoterms 2010) med mindre andet er aftalt. 
c.  Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og DeltaM2M. For lagervarer, er leveringstiden normalt 1-4 hverdage. Det leveringstidspunkt, som oplyses af DeltaM2M er estimeret og dermed uforpligtende for DeltaM2M, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.
d.  Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. DeltaM2M er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
e.  I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
f.  Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.

4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

4.1 Priser
a.  Alle priser er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. omkostninger til fragt,
transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre
offentlige afgifter. Fragtomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering – herunder også leverandørernes prisforhøjelser. Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end 10% mellem aftalens indgåelse og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles DeltaM2M skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

4.2 Håndteringsomkostninger
a. DeltaM2M anvender, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, Postnord til levering i Danmark. Håndteringsomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos Postnord. Udover de direkte håndteringsomkostninger pålægges hver forsendelse et beløb svarende til 0,2 % af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring.

4.3 Betaling
a.  Betaling for ordrer op til kr. 10.000,00 kan ske med følgende betalingskort: Dankort og Visa/Dankort. DeltaM2M anvender en betalings-gateway der sikrer, at alle kortdata sendes krypterede, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede. Betaling for ordrer hæves på kundens konto, når varen er klar til forsendelse eller afhentning.
b.  DeltaM2M accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit.
c.  Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Forsinket betaling
a.  Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 1 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. DeltaM2M udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

5.  Ejendomsforbehold
a.  DeltaM2M forbeholder sig ejendomsretten til varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
b.  Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden DeltaM2Ms skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe DeltaM2Ms sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

6. Returret
a.  Kunden har returret indtil 8 dage efter leveringen på den af kunden opgivne adresse. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Ved køb af software gælder returretten kun, så længe kunden ikke har brudt forseglingen. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til DeltaM2M, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved DeltaM2M.
b.  Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af DeltaM2M. Returnummeret udleveres ved at kontakte info@deltaM2M.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.
c.  Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når DeltaM2M har godkendt den returnerede vare. Håndteringsomkostninger, forsikring, gebyrer m.v. returneres ikke.

7. Reklamation samt fejl og mangler
a.  Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen.
b.  DeltaM2M kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser herom. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til DeltaM2M med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
c.  Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden er 6 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
d.  DeltaM2Ms ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter DeltaM2Ms valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
e.  DeltaM2M er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end DeltaM2M eller DeltaM2Ms servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
f.  Der ydes ikke yderligere garanti fra DeltaM2Ms side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med DeltaM2M, påhviler således ikke DeltaM2M, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

a.  DeltaM2M er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. DeltaM2M fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
b.  DeltaM2Ms produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og DeltaM2M fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele DeltaM2M, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
c.  I intet tilfælde kan DeltaM2Ms erstatningsansvar overstige et beløb svarende til prisen for den pågældende varer/ydelse i henhold til den af DeltaM2M udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er DeltaM2Ms samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 100.000.

9. Personoplysninger
a.  DeltaM2Ms behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte DeltaM2M, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. DeltaM2M videregiver ikke kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

10. Elektronisk kommunikation
Når kunden besøger vores website eller sender e-mails til os, kommunikerer kunden med os elektronisk. Kunden indvilger i at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med kunden gennem e-mails eller ved opslag på dette site. Kunden accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav for sådan skriftlig kommunikation.

11. Ophavsret og licensbetingelser for software
a.  Leverancer i form af software er beskyttet efter ophavsretsloven og anden lovgivning. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af sådanne leverancer er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.
b. Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde DeltaM2M for ethvert krav i anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

12. Force Majeure
a.  Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor DeltaM2Ms kontrol, og som derfor må anses som force majeure, bliver DeltaM2Ms forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med DeltaM2M, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.
b.  DeltaM2M A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

13. Lovvalg og værneting
a.  Enhver tvist mellem kunden og DeltaM2M i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i Hillerød. FN’s (De Forenede Nationer) konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

DeltaM2M ApS | Kratbjerg 240 | 3480 Fredensborg | Danmark | Tlf. +45 48480148 | info@deltaM2M.dk | CVR-nr.: 30814975

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top